BEGRAVNINGSPASTORAL FÖR V:A KARABY/HOFTERUP/ OCH DAGSTORPS PASTORAT

Dnr: VK 091105


En av kyrkans viktigaste funktioner är sedan århundraden att handskas med de döda och deras anhöriga. Begravningsverksamheten sätter regelbundet kyrkan i fokus och arbetsuppgifterna kring begravningen är många, ansvaret stort och många människor, såväl anhöriga, som kyrkans personal, begravningsbyråer och andra entrepenörer berörs av detta. Det skall även konstateras att det under tidens gång har utvecklats ett stort antal seder och traditioner, ibland väldigt lokala som är knutna till arbetet med en begravning.
Begravningen är i första hand till för de anhöriga och för att man skall handskas med de döda på ett värdigt sätt, i princip som om de anhöriga finns på plats vid alla moment.

För V:a Karaby pastorat gäller följande:
 1. Anmälan om dödsfall görs oftast via en begravningsbyrå, men ibland kontaktas vi direkt av anhöriga. Pastorsexpeditionen är öppen måndag-fredag med officiell besöks och telefontid 10-12. Vanligtvis svarar vi i telefon mellan 08.30 och 12.00. Det går även att nå oss via fax, e-post och telefonsvarare, som även hänvisar till kyrkoherdens hemtelefon och mobiltelefon. Kyrkokamrer samt bägge prästerna kan boka en begravning.

 2. Pastoratets begravningsdagar är i första hand onsdag-fredag 11-15, men överenskommelse kan även göras om andra dagar, t.ex lördagar. Pastoratet upplåter även de tre församlingshemmen kostnadsfritt för minnesstunder. Servering får dock ordnas via catering, eller av de anhöriga själva. För icke kyrkotillhöriga upplåts församlingshemmet Granstugan för begravningsakt och eventuell minnesstund.

 3. Själaringning äger rum måndag-fredag kl. 11.00 enligt anhörigas önskemål. I samband med ringningen är aktuell kyrka öppen för anhöriga och det finns även möjlighet att tända ljus inne i kyrkorummet. Själaringningen varar i 15 minuter och är inte individanpassad för man, kvinna eller barn.

 4. Tacksägelse med ljuständning och klockringning läggs in i en huvudgudstjänst i lämplig kyrka på en söndag före, eller ibland efter begravningen.

 5. Om inte gravplats finns kan de anhöriga se ut en sådan, vanligtvis med hjälp av vaktmästare.

 6. I de fall då jordbegravning förekommer måste minst tre arbetsdagar finnas mellan dag då anmälan görs och begravningsdag. Gravgrävningen på pastoratets tre kyrkogårdar sköts av entreprenör med eget arbetsmiljöansvar.

 7. Maximalt tio dagar får gå mellan anmälan om begravning och själva begravningen. Påpekas bör att det oftast beror på önskemål från sorgehusen om tidsintervallet blir längre.

 8. När anmälan om begravning inkommit bör tjänstgörande präst snarast, helst samma dag kontakta sorgehuset. Om inget annat sägs eller önskas åker begravningsprästen hem till de anhöriga för samtal. Detta givetvis under förutsättning att anhöriga bor inom rimligt avstånd, i första hand i pastoratet, eller i kommunen. Det också en pastoral rutin att den präst som haft begravning tar kontakt med de anhöriga efter begravningen för ett uppföljande samtal.

 9. Begravningarna i pastoratet hålls enligt svenska kyrkans ordning och handbok. Detta innebär också att det förutom in-och utgångsmusik och tre psalmer kan finnas önskemål om solosång och annan instrumentalmusik och ett musikval, som inte alltid kan definieras som traditionellt kyrklig eller "klassisk" musik. Önskvärt är givetvis att det här uppstår en samklang mellan kyrkomusiker, anhöriga och präst/officiant. Framför allt krävs det lyhördhet, empati och en förmåga att inse musikens betydelse och varsamt balansera det mot kyrkans dogma. Det traditionellt kyrkliga kan med fördel kompletteras med annan musik, förutsatt att denna inte uppfattas som stötande. Det går inte heller att kräva att pastoratets musiker skall kunna, eller vilja spela all befintlig musik. Det är givetvis av högsta vikt att det som sägs, sjungs och spelas på en begravning ger uttryck för ett hopp om det efterkommande livet, och att begravning även utformas med hänsyn till kännedom om de dödas liv och personligheter.

 10. Pastoratets tre kyrkogårdar har varierade förutsättningar för att hantera alla förekommande gravskick: Västra Karaby har förutom traditionella jordgravar även urnlund och minneslund. Det finns dock långt gångna planer på att under 2010 anlägga en askgravplats. Hofterup har traditionella jordgravar, urnlund, minneslund och askgravplats. Dagstorp har jordgravar och urngravar. Vid eventuella önskemål från andra religionsutövare tar vi kontakt med församlingar som kan tillgodose dessa behov. Detta har hittills inte skett. Pastoratet har inte heller något bårtäcke, men ett sådant kan alltid skaffas fram via begravningsbyråerna. Vid urnnedsättningar medverkar präst, om önskemål finns om det. När stoft satts ner i minneslunderna, informeras anhöriga snarast och skriftligen om att det har skett.

 11. Kremationsavtal har ingåtts med Lunds kyrkliga samfällighet sedan år 2000.

 12. Under 2009 har pastoratets samtliga gravstenar inventerats och vid behov vidgjorts, dubbats m.m, detta efter att alla gravrättsinnehavare skriftligen underrättats för information och godkännande. Pastoratets kyrkor, församlingshem och offentliga toaletter är också handikappanpassats.

 13. Under All Helgonahelgen hålls i pastoratet varje år tre minnesgudstjänster för de som dött under året. Skriftliga inbjudningar skickas till alla sorgehus, även om gravsättning eller begravning hållits på annan plats. Det får bli upp till de anhöriga att avgöra vart de vill åka.


Pastorsexpeditionen 2009-11-05

Sven-Erik Palmbring
Kyrkoherde

Godkänd av Kyrkonämnden i V:a Karaby pastorat
Datum: 2009-12-10

Godkänd av V:a Karaby kyrkofullmäktige
Datum


Bilaga protokollsutdrag