Hofterup kyrka - Absid


Hofterup kyrka (absid)
  Hofterup kyrka hör till de allra äldsta stenkyrkorna i Skåne. Från början bestod kyrkan av absid, kor och långhus. Enligt det äldsta skriftliga källmaterial från år 1661 var halva långhusets södra tak, korets och absidens tak täckta med bly. Absiden har sedan dess enbart haft blytak. Absidens nuvarande blyteckning bedöms har tillkommit vid reperationer kring 1700-talets slut, då bl.a. absidvalvet störtade in och både valv och taklag förnyades. Sedan dess är absidtaket i stort sett intakt bortsett från smärre reparationer.
Efter i det närmaste 200 år har absidens blytak bedömts vara i så bristfälligt skick att en omläggning krävs. I början av 1998 påbörjades planeringsarbetet och kontakter med berörda myndigheter. Miljönämnden i Kävlinge kommun beslutade i januari 2000 med stöd av miljöbalken att förelägga Västra Karaby pastorat använda ett mindre farligt takmaterial än bly. Beslutet har överklagats och i maj år 2001 har både Länssstyrelsen och Kävlinge kommun godkänt omläggningen av absidens blytak. Arbetet med renovering och omgjutning av blytaket gjordes av Bror Mårtensson Plåt AB i Lomma hösten 2001.
 

Historik - Dopfunt - Romanskt fönster - Absid

Hofterup kyrka - Hofterup kyrkogård